Dom Pomocy Społecznej dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie Parchowo

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Domy Opieki > pomorskie > Dom Pomocy Społecznej dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie Parchowo

Dom Pomocy Społecznej dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie Parchowo

Dom Pomocy Społecznej dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

 

Zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki, oraz zaspakajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów.

 

Dom świadczy usługi zgodnie z obowiązującym standardem usług, a w szczególności:

 

1.w zakresie potrzeb bytowych, zapewnia:

◦miejsce zamieszkania,

◦wyżywienie, w tym również dietetyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarza,

◦odzież i obuwie,

◦utrzymanie czystości;

 

2.opiekuńcze, polegające na:

◦udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

◦pielęgnacji,

◦niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;

 

3.wspomagające, polegające na:

◦umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

◦podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,

◦umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

◦zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

◦stymulowaniu nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem ◦działaniu zmierzającym do

usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości,

 

Dom zapewnia:

 

•organizację terapii zajęciowej w pracowni terapii,

•możliwość korzystania przez mieszkańców z punktu bibliotecznego oraz prasy codziennej,

•umożliwia zapoznanie się z przepisami prawnymi dotyczącymi Domów Pomocy Społecznej oraz innymi przepisami z zakresu pomocy społecznej,

•organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalno turystycznych,

•możliwości kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych

 

Dom zapewnia trzy posiłki dziennie z uwzględnieniem możliwości wyboru zestawu oraz dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza.

Słowa kluczowe: Dom Pomocy Społecznej dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie Parchowo , Dom Pomocy Parchowo , Dom Pomocy Społecznej Parchowo , Dom Pomocy Społecznej dla dziewcząt Parchowo , dps dla dzieci i młodzieży Parchowo , dps dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Parchowo , dps dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie Parchowo , opieka nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie Parchowo , całodobowa opieka nad dziewczynkami niepełnosprawnymi intelektrualnie Parchowo ,