Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew Toruń

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki > kujawsko-pomorskie > Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew Toruń

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew Toruń

Towarzystwo realizuje następujące cele:
1)      promocja, rozwój praktycznych metod kultywacji drzew (uprawa, ochrona, hodow­la itd.),
2)      kształtowanie świadomości społecznej i międzykulturowej na temat drzew, utrwala­nie szacunku dla drzew,
3)      rozwijanie zainteresowań sadzeniem i ochroną drzew,
4)      rekomendacja i przestrzeganie kodeksu etycznego dla utrzymania poziomu zawodowe­go,
5)      inicjowanie i wspieranie badań naukowych związanych z kultywacją drzew, publikacja ich wyników,
6)      sponsorowanie konferencji poświęco­nych wymianie i prezentacji informacji cieka­wych i wartościowych dla praktyki zawodo­wej kultywacji drzew, ich produkcji i ochrony,
7)      administrowanie oddzielnym funduszem edukacyjnym i naukowym,
8)      podnoszenie kwalifikacji zawodowych zainteresowanych osób
9)      przeciwdziałanie złym praktykom kultywacji drzew.


Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1)      organizowanie kursów, odczytów, po­kazów, wystaw, narad, seminariów, sympo­zjów, szkoleń, konferencji naukowo-tech­nicznych, wydawanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, w tym również szkoleń kończących się przyznawaniem certyfikatów,
2)      badanie problemów zawodowych i przy­gotowanie specjalistycznych wydawnictw i opracowań,
3)      opiniowanie istniejących oraz propago­wanie nowych uregulowań prawnych w zakre­sie ochrony drzew,
4)      inicjowanie i propagowanie prac nauko­wych poświęconych poszczególnym zagadnieniom wchodzącym w zakres przedmio­towy Towarzystwa,
5)      tworzenie koncepcji, dotyczących ochrony i uprawy drzew i działanie na rzecz ich realizacji,
6)      opracowywanie raportów, opinii i eks­pertyz zainteresowanym instytucjom, orga­nizacjom społecznym i organom administra­cji,
7)      informowanie opinii publicznej o podej­mowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw,
8)      reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec władz, innych organizacji oraz opinii publicznej,
9)      interweniowanie w przypadkach promowania lub stosowania złych praktyk uprawy i ochrony drzew.

Słowa kluczowe: Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew Toruń , Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew Toruń , Ochrona Drzew Toruń , Uprawa i Ochrona Drzew Toruń , organizowanie kursów o ochronie drzew i krzewów Toruń , organizowanie szkoleń o ochronie drzew i krzewów Toruń ,