Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Czersk

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Uzależnienia > pomorskie > Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Czersk

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Czersk

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powstał w odpowiedzi na realizację przez Gminę założeń ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26.10.1982 r Dz. U. z 1982 , Nr 35 poz. 230.


Ogólne założenia i cele programu:
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
2. Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych.


Cele pośrednie:
1/ zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież,
2/ zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnień i współuzależnienia,
3/ zmniejszenie problemów /szczególnie wychowawczych/ w rodzinach patologicznych - alkoholowych,
4/ zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia,
5/ zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego,
6/ zmniejszenie udziału osób nietrzeźwych wśród przyczyn naruszania prawa i porządku publicznego,
7/ promowanie postaw społecznych ważnych dla zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
8/ tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu,
9/ redukcję zagrożeń ryzyka uzależnień w grupach dzieci i młodzieży.


2. Dla osób uzależnionych:
• Poradnictwo.
3. Dla rodzin osób z problemem uzależnienia:
• Poradnictwo.
4. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z alkoholem.
5. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej.
6. W placówce istnieje możliwość konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrą.

Słowa kluczowe: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Czersk , pomoc osobą uzależnionym Czersk , spotkania AA Czersk , Mityng Al-Anon Czersk , Ośrodek Profilaktyki Czersk , Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Czersk , Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych Czersk ,