Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa Polanica-Zdrój

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Domy Dziecka, Ośrodki Opiekuńcze > dolnośląskie > Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa Polanica-Zdrój

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa Polanica-Zdrój

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA:

- internat,

- grupy wychowawcze,

- działalność harcerska,

- bezpieczeństwo, opieka, troska,

- ciekawa oferta edukacyjna,

- bogata baza dydaktyczna.

 

GIMNAZJUM SPECJALNE:

- aktywne formy pracy,

- nauka języków obcych,

- wykwalifikowana kadra,

- cyklicznie organizowane imprezy szkolne,

- dobro ucznia jako najwyższy priorytet.  

 

OD 2011 r. przy ośrodku działa Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

 

O nas:

 

Nasz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Polanicy Zdroju mieści się w starym (najstarszym w mieście) budynku wybudowanym przez jezuitów w XVIII wieku oraz w dwóch nowych budynkach tworzących imponujący kompleks położony na dawnym Wzgórzu Klasztornym.

 

Jesteśmy niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa. W skład Ośrodka wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne oraz grupy wychowawcze (tzw. internat).

 

Nasza placówka przeznaczona jest dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z zaburzeniami sprzężonymi, kierowanych do kształcenia specjalnego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dzieci te z racji swojej niepełnosprawności, nie mogą najczęściej uczęszczać do szkoły w miejscu swojego zamieszkania.

 

Mamy do dyspozycji oprócz pomieszczeń grupowych (świetlice, sypialnie, łazienki) i pomieszczeń szkolnych (klasy, pracownie, miejsce zabaw) duże boisko sportowe i ogród.

 

W związku z tym, że nasz ośrodek znajduje się w pięknej, malowniczo położonej miejscowości uzdrowiskowej, chętnie korzystamy z możliwości organizowania pieszych wycieczek i rajdów po okolicy.

 

Celem działalności placówki jest przede wszystkim świadome i aktywne przygotowanie wychowanków do życia w społeczeństwie, rozwijanie umiejętności społecznych, nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi. Każde z dzieci otaczane jest u nas szczególną opieką i zainteresowaniem. SOSW w Polanicy Zdroju jest placówką katolicką, jednak dostępną także dla dzieci innych wyznań.

 

Placówka:

•kształtuje środowisko wychowawcze wspomagające pełny rozwój osoby,

•umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych na określonym poziomie kształcenia w szkołach publicznych, niezbędnych do uzyskania świadectwa,  

•sprawuje opiekę nad wychowankami odpowiednio do ich potrzeb oraz własnych możliwości,

•wspiera wychowawczą i opiekuńczą rolę rodziny,

•kompensuje trudności dydaktyczne poprzez tworzenie sytuacji dania szansy osiągnięcia sukcesu w innych dziedzinach wynikających z uzdolnień dziecka,

•umożliwia wychowankom racjonalne spędzanie wolnego czasu po zakończeniu zajęć edukacyjnych,

•organizuje indywidualne nauczanie w domu dla wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,

•umożliwia swoim wychowankom pielęgnowanie tradycji i obrzędowości w celu podtrzymania tożsamości narodowej i religijnej,

•prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczno-wychowawcze w środowisku lokalnym, w miarę możliwości udziela swoim wychowankom pomocy materialnej,

•umożliwia absolwentom dokonanie wyboru dalszego kierunku kształcenia.

 

Gwarantujemy małe zespoły klasowe, które umożliwiają indywidualny kontakt z dzieckiem, efektywniejszą pracę, co bezsprzecznie ułatwia dzieciom przyswajanie wiedzy. Oprócz zajęć lekcyjnych uczniowie objęci są rewalidacją indywidualną.

Zajęcia, z których korzystają dzieci w szkole to: 

•zajęcia logopedyczne,

•dydaktyczno-wyrównawcze,

•korekcyjno-kompensacyjne,

•terapia pedagogiczna,

•zajęcia socjoterapeutyczne,

•artystyczne, muzyczne,

•gimnastyka korekcyjna,

•zajęcia sportowe.

 

Funkcjonowaniem ośrodka kieruje siostra dyrektor przy współpracy wicedyrektora do spraw dydaktycznych szkoły. Pracownicy ośrodka to przede wszystkim kadra pedagogiczna (specjaliści z zakresu oligofrenopedagogiki):

•nauczyciele,

•wychowawcy,

•logopedzi,

•psycholodzy,

•pedagog,

•oraz personel obsługi i administracja.

 

Dzieci mają zapewnioną również opiekę medyczną (pielęgniarka, pediatra, stomatolog, psychiatra). Ośrodek współpracuje z Policją, Sądem Rejonowym w Kłodzku, PCPR, ośrodkami Pomocy Społecznej, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi oraz różnymi instytucjami w naszym mieście.

 

Rekrutacja:

Nabór do naszego ośrodka trwa przez cały rok szkolny, w miarę wolnych miejsc.

Potrzebne dokumenty: 

•orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

•skierowanie do Ośrodka (szkoły) ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku (Wydział Oświaty),

•2 zdjęcia,

•numer PESEL dziecka,

•odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały,

•zaświadczenie o dochodach rodziców.

Nazwa obiektu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa Polanica-Zdrój
Branża: Domy Dziecka, Ośrodki Opiekuńcze
Województwo: dolnośląskie
Adres: Ul. Kościelna 2
57-320 Polanica-Zdrój
Tel: 74 869 03 91
W razie kontaktu powołaj się na wpis w ksiazka-internetowa.pl
Strona www: http://www.fundacjaszansa.com
E-mail: sosw@polanica.jozefinki.pl

Słowa kluczowe: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr świętego Józefa Polanica Zdrój , Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Polanica Zdrój , Specjalny Ośrodek Zgromadzenia Sióstr świętego Józefa Polanica Zdrój , internat Polanica Zdrój , internat u sióstr Polanica Zdrój , Szkoła Podstawowa Specjalna Polanica Zdrój , Gimnazjum Specjalne Polanica Zdrój ,

Wpisz adres startowy (skąd wyruszasz), aby pokazać trasę dojazdu do firmy:

Wymagane posiadanie Flash playera w wersji 8+.
Galeria