Regulamin

Ostrzegamy, że niezgodne z prawem kopiowanie stron Książka-internetowa.pl przez firmy konkurencyjne będzie ścigane w drodze postępowania karnego (art. 267 kodeksu karnego, art. 24 i 25 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 116 i nstp. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Ponadto Spółka będzie każdorazowo dochodzić odrębnych odszkodowań na drodze cywilnoprawnej.

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Przedmiot umowy.
Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Książka - Internetowa.pl sp. z o.o.   zwaną dalej ksiazką - internetową z siedzibą w Poznaniu przy ul. Umińskiego 10 E , 61-517 Poznań . NIP  7831687109 KRS : 0000437527.
Zamawiający zleca  Książce - Internetowej   na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu” a także w Załącznikach zawierających materiały graficzne lub opisowe niezbędne do przygotowania usługi (łącznie, jako "Umowa")opublikowanie, na stronie internetowej informacji dostarczonych przez zamawiającego, lub wykonanych przez książkę internetową dalej zwaną usługą. Zawarcie Umowy za pomocą faksu, drogą elektroniczną (e-mail) lub zarejestrowanie oświadczenia zamawiającego za pomocą urządzeń audio jest równoważne formie pisemnej.

§1 Podstawowe obowiązki Książki Internetowej
Książka Internetowa zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:
- przygotowania usługi (jeżeli Zamawiający nie dostarcza własnego jej projektu),
- opublikowania usługi w Katalogu Internetowym w najbliższej edycji,
- utrzymywania usługi w Serwisie Internetowym Książka Internetowa przez okres 12 miesięcy od daty publikacji (lub inny termin uzgodniony z Zamawiającym).

§2 Podstawowe obowiązki Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: współpracy z Książką Internetową w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy, a w tym do:
a) terminowego dostarczenia projektu  usługi lub materiałów potrzebnych do Jej wykonania,
b) do informowania Książki Internetowej  o każdej zmianie danych określonych w Umowie lub projekcie usługi w terminie umożliwiającym dokonanie korekt,
c) zapłaty Książce Internetowej wynagrodzenia w wysokości i na zasadach wynikających z Umowy.

§3 Płatności.
3.1. PO sporządzeniu projektu usługi zamieszczonego w serwisie Książki Internetowej, zamawiający ma prawo do wnoszenia o dokonanie korekt, a o ile będzie to technicznie wykonalne i nie naruszy integralności systemu Książki Internetowej , do domagania się zmiany kroju czy czcionki. O ile  nie zostanie to odrębnie ustalone, usługa zostaje wykonana z chwilą podpisania  przez Strony protokołu powykonawczego. Na równi z podpisaniem protokołu powykonawczego traktuje się zapłatę.

3.2. O ile zamawiający nie jest w stanie podpisać w wyznaczonym przez Książkę Internetową terminie 5 dni od daty wystawienia protokołu powykonawczego, Książka Internetowa ma prawo do sporządzenia protokołu jednostronnie , przyjmując, że Zamawiający nie wnosi uwag co do treści usługi. Książka Internetowa ma prawo do domagania się zapłaty przed wykonaniem usługi. Książka Internetowa ma prawo wstrzymać się z wykonaniem usługi, w szczególności, jeżeli mimo wystosowanego wezwania do zapłaty, Zamawiający opóźnia się płatnością przez okres co najmniej 3 miesięcy od zawarcia umowy, Książka Internetowa ma prawo do wypowiedzenia umowy.

3.3. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego różnych usług i dokonania wpłat w wysokości wyższej niż należna Książce Internetowej  z danego tytułu, Książka Internetowa  może zaliczyć otrzymaną nadwyżkę na poczet należności z tytułu późniejszych wymagalnych płatności.

3.4. Za datę zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Książki Internetowej.

3.5. W przypadku płatności ratalnej, gdy zamawiający zalega z zapłatą co najmniej dwóch rat  Książka Internetowa ma prawo postawić w stan wymagalności całą pozostałą do zapłaty część należności wynikającej z umowy.

§4 Treść i forma Reklamy.
4.1. Zamawiający dostarczy Książce Internetowej  materiały niezbędne do wykonania usługi w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy, chyba że Strony uzgodniły inny termin w Umowie.


4.2. Niedostarczenie przez Zamawiającego materiałów w ww. terminie uprawnia Książkę Internetową  do przygotowania i opublikowania projektu usługi w oparciu o posiadane informacje i materiały. W tym przypadku Książka Internetowa  nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych umieszczonych w informacji.

4.3. Książka Internetowa  nie gwarantuje umieszczenia usługi w konkretnym miejscu Produktu i lub Internetu sugerowanym przez Zamawiającego. Książka Internetowa  zamieści usługę zgodnie z obowiązującymi u niego standardami zamieszczania usług.
4.4. Książka Internetowa  może odmówić zamieszczenia jakiejkolwiek części lub całości Reklamy, jeżeli jego zdaniem, usługi lub jej część nie spełnia wymagań technicznych, nie odpowiada poziomowi lub charakterowi Produktu i lub Internetu albo jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Książka Internetowa  może wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin do ponownego ustalenia treści i formy usługi pod rygorem z § 4.2.
4.5. W przypadku systemowych zmian danych teleadresowych Książka Internetowa  ma prawo do wprowadzenia tych zmian do Reklamy bez konieczności poinformowania Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji.

§5 Prawa autorskie.
5.1 W przypadku opracowania usługi przez Książkę Internetową, Zamawiający może je wykorzystać dopiero po uiszczeniu całości wynagrodzenia Książce Internetowej wynikającego z Umowy i opatrzeniu usługi dopiskiem: "Przygotowane przez Książkę Internetową "

5.2. Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Książkę Internetową, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usługi i danych w niej zawartych w innych produktach niż objęte Umową, a także w celach marketingowych lub w innych celach prawem dozwolonych. Zamawiający udziela Książce Internetowej  nieodpłatnej licencji niewyłącznej, z prawem do udzielania dalszych licencji, na korzystanie z usługi przez czas nie określony na wszystkich znanych polach eksploatacji.
Ponadto Zamawiający wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowania usługi lub jej części oraz na nie wymienianie nazwiska twórcy i źródła usługi.

§6 Odpowiedzialność Książki Internetowej.
6.1. Książka Internetowa ponosi odpowiedzialność wyłącznie za błędy dotyczące druku, pominięcia w usługach w stosunku do zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu lub dostarczonego wzoru.  W przypadku zaistnienia błędów lub pominięć, odpowiedzialność Książki Internetowej będzie proporcjonalna do obniżenia wartości usługi z tego tytułu.
6.2. Zamawiający ma prawo zgłosić  reklamację najpóźniej w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia emisji usługi w Katalogu Internetowym.
6.3. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Książki Internetowej związana z Umową ograniczona jest do wartości danej usługi określonej w Umowie i nie może być wyższa od kwoty należności faktycznie otrzymanej od Zamawiającego za daną usługę.
6.4. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że Książka Internetowa może publikować usługi osób trzecich prowadzących działalność w takim samym zakresie i branży jak Zamawiający. Książka Internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa zamieszczenia takich usług dla działalności Zamawiającego.
6.5. Książka Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność usługi i osiągnięcie zakładanych przez Zamawiającego skutków opublikowania usługi.

6.6. Książka Internetowa nie udziela gwarancji, że korzystanie przez użytkownika z serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji ( chyba, że takie zapewnienie zostało udzielone użytkownikowi w formie pisemnej przez książkę). Książka Internetowa ma w szczególności prawo zawiesić działalność serwisu, zmienić jego treść oraz układ. 

§7 Odpowiedzialność Zamawiającego.
Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej (w tym do nazw handlowych, wzorów, znaków towarowych) związanych z opublikowaniem Reklamy zgodnie z Umową. W przypadku zgłoszenia wobec Książki Internetowej  roszczeń o naruszenie praw przez osoby trzecie, Zamawiający zobowiązuje się do ich pokrycia w wysokości i na zasadach określonych w ugodzie lub wyroku.

§8 Odstąpienie od Umowy.
8.1. Książka Internetowa, bez żadnych konsekwencji, może odstąpić od Umowy przed publikacją usługi, a zwłaszcza w przypadku, gdy Zamawiający ma wobec niego jakikolwiek wymagalny dług z innego tytułu niż niniejsza Umowa.
8.2. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy po upływie 3 dni od zawarcia Umowy nie powoduje jej rozwiązania.
8.3. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno mieć, pod rygorem nieważności, formę pisemną i być przesłane listem poleconym. Dla zachowania terminu, o którym mowa w § 8.2. wystarczy wysłanie listu za potwierdzeniem odbioru na adres Książki Internetowej wskazany na Zamówieniu.

§9 Postanowienia końcowe
9.1. Niniejsza Umowa zawiera całość uzgodnień Stron i wyklucza wszelkie wcześniejsze ustne i pisemne uzgodnienia poczynione przez przedstawicieli Stron w trakcie negocjacji jej warunków.
9.2. W razie jakichkolwiek rozbieżności między treścią niniejszych ogólnych warunków umowy a treścią Zamówienia, za wiążące Strony uznają postanowienia Zamówienia.
9.3. Wszelkie oświadczenia Stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem dokumentów składających się na Umowę oraz uzgodnień treści i formy usługi (w tym materiałów).
9.4. Dane osoby upoważnionej do podpisania Umowy (imię i nazwisko,
stanowisko, telefon służbowy, adres elektroniczny) będą przetwarzane przez Książkę Internetową w celu ułatwienia kontaktów z Zamawiającym. Książka Internetowa zastrzega sobie prawo przekazania powyższych danych firmie windykacyjnej w przypadku zlecenia jej dochodzenia należności wynikających z Umowy celem ułatwienia kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego.
9.5. Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Książki Internetowej

9.6. Książka Internetowa ma prawo w każdym czasie dokonać zmian niniejszego regulaminu.

9.7. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie www.ksiazka-internetowa.pl.

 Cennik  Korzystania z Serwisu

Cennik
1. Licencji udziela się na rok lub wielokrotność jednego roku. Licencji nie
udziela się na okresu krótsze aniżeli rok. Opłata licencyjna obowiązuje od
pierwszego dnia publikacji.
2. O ile odmiennie nie zostanie uzgodnione,obowiązuje cennik:
a. licencja za wizytówkę, w tym za autorskie opracowanie wpisu internetowego
łącznie z autorskim opracowaniem słów kluczowych  - 1000 złotych za rok
b. licencja za udostępnienie bazy danych celem jej publikacji – 500000
złotych za rok

Ostrzegamy, że niezgodne z prawem kopiowanie stron Książka-internetowa.pl przez firmy konkurencyjne będzie ścigane w drodze postępowania karnego (art. 267 kodeksu karnego, art. 24 i 25 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 116 i nstp. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Ponadto Spółka będzie każdorazowo dochodzić odrębnych odszkodowań na drodze cywilnoprawnej.

Regulamin dotyczący spotów reklamowych

  Informujemy, że w pakiecie za kwotę  od 3000zl netto otrzymują Państwo: (oferta ważna do 31-05-2016r.)

-Przyjazd do Państwa (filmowanie , fotografowanie ,również  filmowanie dronem czyli z lotu ptaka ).

-montaż filmu reklamowego  (spotu) około 2- 6 minutowego

-umieszczenie filmu na naszym kanale youtube i utrzymanie go 12 miesięcy bezpłatne zmiany w opisie czy frazach kluczowych

-film oraz pozostały materiał niewykorzystany przez  nas w spocie udostępniamy Państwu  np. na płycie czy pen co możecie Państwo wykorzystać patrz punkt Prawa Autorskie" Zamawiający może je wykorzystać dopiero po uiszczeniu całości wynagrodzenia Książce Internetowej wynikającego z Umowy i opatrzeniu usługi dopiskiem: "Przygotowane przez Książkę Internetową Dot. zwłaszcza przez firmy konkurencyjne"np. na swojej stronie internetowej, na swoim facebooku, na swoim kanale youtube, itp.

-Przez 12 miesięcy umieszczamy na naszym portalu wizytówkę internetowa ze zdjęciami i filmem dotycząca Państwa firmy

-Po montażu macie Państwo prawo do 2 bezpłatnych zmian poprawek filmu

-ze względu na działanie nieuczciwej konkurencji we filmie zamieszczamy logo naszej firmy

-płatności ustalone na kwotę od 3000zl netto rozbite na 2  raty pierwsza rata 300 zł netto płatne do 7 dni od zamówienia traktowana jako zaliczka rezerwacyjna druga w dniu realizacji zdjęć, albo montażu filmu nie dalej jak 7 dni po.

Ze względu na różne czynniki odległość od naszej siedziby do miejsca realizacji zdjęć, charakterystyki obiektu, lokalizacji, czy w spocie mają być dodatkowe grafiki czy np. znany lektor itp.. Kwota i sposób płatności jest rozpatrywany indywidualnie z konsultantem i potwierdzony z zamawiającym, ale jest nie mniejsza jak 3000 zł netto.

 Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy po upływie 3 dni od zawarcia Umowy nie powoduje jej rozwiązania.
 Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno mieć, pod rygorem nieważności, formę pisemną i być przesłane listem poleconym

 Prawa autorskie.
 W przypadku opracowania usługi przez Książkę Internetową, Zamawiający może je wykorzystać dopiero po uiszczeniu całości wynagrodzenia Książce Internetowej wynikającego z Umowy i opatrzeniu usługi dopiskiem: "Przygotowane przez Książkę Internetową Dot. zwłaszcza przez firmy konkurencyjne