Przedszkole nr 1 Sióstr Rodziny Maryi Ostrowiec Świętokrzyski

KSIĄŻKA INTERNETOWA.PL > Przedszkola Publiczne > świętokrzyskie > Przedszkole nr 1 Sióstr Rodziny Maryi Ostrowiec Świętokrzyski

Przedszkole nr 1 Sióstr Rodziny Maryi Ostrowiec Świętokrzyski

Przedszkole nr 1 Sióstr Rodziny Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Przedszkole jest placówką katolicką, której całokształt opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.

 

Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy całej koncepcji pracy przedszkola a w szczególności:

- celów i zadań statutowych,

- programów wychowania przedszkolnego, 

- programu wychowawczego i spójnego z nim programu profilaktyki.

 

Przedszkole realizuje zadania wychowawcze zgodnie z zasadami i wartościami chrześcijańskimi, z uwzględnieniem wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych:

- kształtuje właściwy obraz Boga,

- uwrażliwia na miłość Boga objawioną w Męce Chrystusa, na Jego dobroć, miłosierdzie i przebaczenie,

- wychowuje do miłości Boga i Matki Najświętszej,

- wdraża do codziennej modlitwy i czynnego uczestnictwa we Mszy Św.,

- pomaga odkrywać siebie, drugiego człowieka i otaczający świat jak dar od Boga,

- wyrabia szacunek wobec siebie i drugiego człowieka,

- pomaga w rozwoju psycho - fizyczno - duchowym,

- uczy miłości do Ojczyzny,

- umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej,

- pomaga poznawać tradycje związane z kościelnymi uroczystościami i świętami oraz świętami narodowymi,

- pomaga odkrywać istnienie i piękno innych narodów.

 

Wychowanie i opieka w przedszkolu oparte są na zasadach personalizmu chrześcijańskiego; każde dziecko ma prawo do:

1) akceptacji takim, jakim jest,

2) życzliwego i podmiotowego traktowania,

3) zapewnienia mu higieny pracy umysłowej,

4) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,

5) ochrony i poszanowania godności osobistej,

6) poszanowania własności osobistej,

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,

8) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

9) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

10) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

11) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

12) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa i dobra dziecka).

 

Cele i zadania przedszkola:

1) wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,

2) sprawowanie opieki nad dziećmi w atmosferze akceptacji umożliwiającej dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej,

3) troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,

4) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,

5) przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole,

6) organizacja i opieka nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat,

7) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka zdrowego i z deficytami.

Słowa kluczowe: Przedszkole nr 1 Sióstr Rodziny Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim , Przedszkole nr 1 Sióstr Rodziny Maryi , Przedszkole nr 1 Sióstr Rodziny Maryi prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Ostrowiec Świętokrzyski , Przedszkole Zgromadzenia Ostrowiec Świętokrzyski , wychowanie przedszkolne Ostrowiec Świętokrzyski , placówki publiczne Ostrowiec Świętokrzyski , placówki katolickie Ostrowiec Świętokrzyski , placówka katolicka Ostrowiec Świętokrzyski , placówka edukacyjna Ostrowiec Świętokrzyski , placówka edukacyjno-opiekuńcza Ostrowiec Świętokrzyski , opieka nad dziećmi Ostrowiec Świętokrzyski , katolickie przedszkole Ostrowiec Świętokrzyski , prorodzinne przedszkole Ostrowiec Świętokrzyski ,